مشاهده و محاسبه جرائم مالیاتی
تاریخ انتشار: 27 بهمن 1399
رتبه مطلب :
لطفا دسته مورد نظر را انتخاب کنید
ارزش افزوده
بیمه
مالیات اجاره
ماده ۱۶۹
عملکرد
مالیات حقوق
لطفا علت جریمه را مشخص کنید
تاخیر در پرداخت
عدم صدور صورتحساب
عدم درج صحیح قیمت
عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب
عدم تسلیم اظهارنامه
عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک
تاخیر در پرداخت بیمه
ارائه با تاخیر لیست بیمه
عدم ارائه لیست بیمه
عدم پرداخت
عدم ارائه فهرست معاملات
عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی
عدم ارائه فاکتورهای خرید و فروش به ماموران مالیات
عدم دسترسی سیستم و نحوه محاسبه به ماموران مالیات
استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران
جعل و معامله غیرواقعی و ...
عدم ارسال اظهارنامه اشخاص حقوقی
عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان
عدم ارائه دفاتر
اختلاف بیش از ۱۵ درصد مالیات قطعی و اظهار شده
عدم ارائه گزارش حسابرسی
عدم تسلیم لیست
عدم کسر و پرداخت مالیات