مراحل حسابرسی
تاریخ انتشار: 13 خرداد 1400
رتبه مطلب :

حسابرسی شامل 6 مرحله میباشد که

4 مرحله ی اول، ارزیابی ساختار کنترل های داخلی شرکت است.

که در حسابرسی فنی م نظر قرار میگیرد و دو مورد بحث حسابرسی نهایی و اثباتی است.

1- کسب شناخت کافی از ساختار کنترل داخلی شرکت 

2- برآورد اولیه‌ی اولیه احتمال خطر کنترل و طراحی آزمون‌های اضافی در رعایت روش‌ها یا کنترل‌ها

3- انجام آزمون‌های اضافی در رعایت روش‌ها یا کنترل‌ها 

4- برآورد مجدد احتمال خطر کنترل ثانویه و طراحی آزنون‌های محتوا

5- انجام آزمون‌های محتوا

6- صدور گزارش حسابرس